Ugrás a fő tartalomra

8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1.


+36 70 199 6002

Széchenyi 2020

Adatkezelés


Adatkezelés

 ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

(8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1.)

Veszprém, 2024. március 4.

 

Tartalomjegyzék

 1. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA.. 3
 2. EGYES ADATKEZELÉSI CÉLOK.. 3
 3. Sütik (cookie-k) kezelése a weboldalon. 3
 4. Kommunikációval kapcsolatos adatkezelés. 5
 5. Új munkavállalók toborzása, felvételi eljárás lefolytatása, állásjelentkezések elbírálása. 6
 6. Felnőttképzés. 8

III. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN.. 11

 1. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN.. 13

 

 I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

A Veszprémi Szakképzési Centrum (a továbbiakban: Intézmény, Adatkezelő, vagy „Mi”) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

 

Adatkezelő megnevezése:

Veszprémi Szakképzési Centrum

Adatkezelő székhelye:

8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1.

Adatkezelő elektronikus címe:

titkarsag@veszpremszc.hu

Adatkezelő képviselője:

Adatvédelmi tisztviselő:

Pap Máté kancellár

Dr. Lojek Levente (info@adatvedelmitisztviselo.info)

Tájékoztatjuk a tanulóinkat és törvényes képviselőiket (továbbiakban együttesen: érintett, tanuló), hogy Intézményünk a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az alábbiak tiszteletben tartásával végzi:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • az európai parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet),
 • a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szakképzési tv.),
 • a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Felnőttképzési tv.).

Intézményünk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket.

Fogalmak

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a Rendelet 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel.

Amikor a jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni.

*****

II. EGYES ADATKEZELÉSI CÉLOK

 

1. Sütik (cookie-k) kezelése a weboldalon

Az Adatkezelő a https://www.veszpremszc.hu/ elérhetőség alatt működő weboldalán (a továbbiakban: weboldal) a weboldal szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében ún. sütiket (cookie-kat) használ.

 

Mi is az a süti (cookie)?

A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok. A süti egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelése érdekében.

 

Milyen célokból használhatunk cookie-kat?

Az Adatkezelő a weboldal látogatottságának mérése céljából használ cookie-kat.

 

Milyen cookie-kat használ a weboldal?

A weboldal a látogatottság mérésére Google Analytics cookie-kat használ, melyekről részletes leírás az alábbi linken érhető el:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

A cookie-k által gyűjtött információkat a weboldal nem értékesíti, adja bérbe harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz az érintett ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.

 

A cookie-k által megvalósuló adatkezelések jogalapja?

Az adatkezelés az Adatkezelő által végzett közfeladat végrehajtásához szükséges, mely konkrétan az Adatkezelő által végzett szakképzési közfeladattal kapcsolatos weboldal fenntartása, a weboldal működésének és ezen keresztül a weboldalon nyújtott szolgáltatásoknak a biztosítása a weboldal látogatói számára, így jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja.

 

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a cookie-kat?

A weboldal cookie kezelőjén túl minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy a felhasználók nem lesznek képesek a weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416

Firefox:

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

Microsoft Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera:

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Safari:

https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

*****

 

2. Kommunikációval kapcsolatos adatkezelés

 

Az Adatkezelő szakképzési közfeladatainak ellátása, végrehajtása során az érintettekkel a kommunikációt postai és elektronikus úton folytathatja. Bárki felveheti az Adatkezelővel a kapcsolatot postai úton küldött levél és elektronikus üzenet útján.

Az érintettel történő – bármely ügyhöz kapcsolódó – kommunikáció során az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írtak szerint kezeli az érintett személyes adatait.

 

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő és az érintett közötti kommunikáció. Az Adatkezelő az érintett által megadott adatokat kizárólag a vele folytatott kommunikáció, illetve a levélben, üzenetben foglaltakkal kapcsolatos ügyintézés érdekében kezeli. Az érintett jogosult felkeresni az Adatkezelő bármilyen ügyben postai és elektronikus úton.

 

Kezelt személyes adatok

Név, levelezési cím, e-mail cím, valamint minden egyéb olyan információ, amely az érintett által kezdeményezett ügyben az érintett szerint lényeges.

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az Adatkezelő által végzett közfeladat végrehajtásához szükséges, mely jelen esetben konkrétan az Adatkezelő szakképzési közfeladatainak ellátása, végrehajtása során kommunikáció az érintettekkel, így jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja.

 

Személyes adatok forrása

A személyes adatok forrása az érintett.

 

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag azon foglalkoztatottjai jogosultak megismerni, akik az érintett által küldött üzenethez, levélhez, vagy az az alapján szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.

Amennyiben az érintett a jelentkezését elektronikusan küldi meg az Adatkezelő részére, az alábbi kapcsolódó szolgáltatását veszi igénybe az Adatkezelő:

 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1149 Budapest, Róna utca 52-80.) – az Adatkezelő e-mail szolgáltatója.

 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Az Adatkezelő az érintett fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

 

Személyes adatok kezelésének időtartama

Amennyiben bármilyen jellegű szerződés (kötelem) jön létre a kapcsolatfelvétel tárgyával kapcsolatban, az Adatkezelő a kommunikáció során tudomására jutott személyes adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezeli, legfeljebb az elévülési idő lejártáig.

Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés vagy megállapodás az Adatkezelő és az érintett között, avagy a kommunikáció nem valamely szerződéshez kapcsolódik és a kommunikációnak semmilyen jövőbeli joghatása nem lehet, abban az esetben a hozzá érkező leveleket és üzeneteket a kommunikáció lezárását követően az Adatkezelő a közfeladatot ellátó szervek irattári anyagára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

 

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok kezelése a levél, üzenet megválaszolásának, és így az érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció feltétele.

 

*****

 

3. Új munkavállalók toborzása, felvételi eljárás lefolytatása, állásjelentkezések elbírálása

 

Adatkezelési cél

A meghirdetett állás betöltéséhez szükséges kiválasztási folyamat lebonyolítása és a kiválasztás során a jelentkezők szakmai és emberi tulajdonságainak, iskolai végzettségének, korábbi munkatapasztalatának a megismerése annak érdekében, hogy az Adatkezelő megtalálja a megüresedett pozíció betöltésére leginkább alkalmas személyt.

Az Adatkezelőnek kötelezettsége vizsgálni, hogy a különböző jogszabályokban a szakképzésben történő alkalmazás, a vezetőkkel szembeni, illetve a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyekkel foglalkozókra meghatározott feltételeknek az általa alkalmazottak megfelelnek.

 

Kezelt személyes adatok

Az érintett által megküldött önéletrajzban, esetlegesen motivációs levélben megadott adatok, továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-ában és a Szakképzési tv. 41. § és 46. § -aiban foglalt feltételeknek történő megfelelés vizsgálatához szükséges adatok.

Amennyiben az érintett további személyes adatot küld az Adatkezelő részére, akkor azt is jelen tájékoztatóban írtak szerint kezeli az Adatkezelő. Amennyiben az érintett állásjelentkezésének elbírálásához bizonyos dokumentumokra nincs szükség, úgy azokat az Adatkezelő azonnal törli vagy megsemmisíti.

Amennyiben az érintett olyan állásra pályázik, mely betöltésének valamilyen képesítés, jogosítvány, vagy végzettség megszerzése előfeltételét képezi, abban az esetben az erre vonatkozó adatokat vizsgálja az Adatkezelő.

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az Adatkezelő által végzett közfeladat végrehajtásához szükséges, mely jelen esetben konkrétan a munkavállalói felvételi eljárás lefolytatása, állásjelentkezések elbírálása, így jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja. Amennyiben különleges adatok kezelésére sor kerül, az ezt lehetővé tevő kivétel a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés b) pontja.

 

Személyes adatok forrása

A személyes adatok forrása a meghirdetett állásra jelentkező érintett.

 

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

A személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag azon munkavállalói kezelik, akik a meghirdetett állás betöltése kapcsán javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.

Amennyiben az érintett a jelentkezését elektronikusan küldi meg az Adatkezelő részére, az alábbi kapcsolódó szolgáltatását veszi igénybe az Adatkezelő:

 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1149 Budapest, Róna utca 52-80.) – az Adatkezelő e-mail szolgáltatója.

 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

 

Személyes adatok kezelésének időtartama

Kizárólag az állás végleges betöltéséig (a kiválasztott próbaidejének letelte), de legfeljebb 1 évig.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

 

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok szolgáltatása nem kötelező, azonban a jelentkezés elbírálásának és a kiválasztási folyamatban történő részvételnek alapvető feltétele.

 

*****

 

4. Felnőttképzés

 

A Felnőttképzési tv. tartalmazza a felnőttképzések szervezésére és az oktatás lebonyolítására vonatkozó szabályokat. A felnőttképzési tevékenység végzése során szükséges adatkezelések meghatározása is ezen törvényben történik.

 

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a felnőttképzés megszervezése, a jelentkezőkkel kötött, a képzésen való részvételre vonatkozó felnőttképzési szerződés teljesítése, illetve ennek körében az arra jelentkezők azonosítása és a képzés lebonyolítása.

 

Kezelt személyes adatok

Az Adatkezelő a képzés lebonyolítása érdekében az alábbi adatokat kezeli[1]

 1. a) a képzésben részt vevő személy
 2. aa) természetes személyazonosító adatait és – az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben – oktatási azonosító számát,
 3. ab) elektronikus levelezési címét és
 4. ac) legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát.
 5. b) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy
 6. ba) legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,
 7. bb) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
 8. bc) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
 9. bd) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel

kapcsolatosak.

 

A Felnőttképzési tv-ben felsorolt adatokon túl a minél egyszerűbb kapcsolattartás érdekében kezeljük a tanulók telefonszámát is, amennyiben a tanulók azt a jelentkezés során önkéntesen megadják. Álláspontunk szerint a mai világban a legegyszerűbb kapcsolattartási mód az e-mail mellett a telefon útján történő kommunikáció, így a telefonszám kezelése elősegíti a felnőttképzési szerződés teljesítését. Az érintettek telefonszáma kizárólag ezen célból kerül kezelésre, annak megadása pedig az érintettek részéről önkéntes.

A fentieken túl kezeljük a tanulók lakcímét is, tekintettel arra, hogy a Felnőttképzési tv. által előírt e-mail cím bármikor változhat, vagy akár az érintett számára is elérhetetlenné válhat, mely esetben szükséges a kapcsolattartás lehetőségét biztosítani, illetve a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettség nemteljesítése esetén fizetési felszólítást a lakcím szerinti címre küldjük meg.

A levelezési cím megadása arra az esetre nézve szükséges, amikor a tanuló állandó lakóhelyétől eltérő címre kívánja a felnőttképzési jogviszonyával kapcsolatos papír alapú iratok kézbesítését. A levelezési cím megadása tehát szintén önkéntes, levelezési cím hiányában a tanuló felnőttképzési jogviszonyával kapcsolatos papír alapú iratokat Intézményünk a tanuló lakcímére kézbesíti.

Az Intézmény – összhangban a Felnőttképzési tv. 13/C. § (2) bekezdésével – a Szakképzési tv. szerinti szakmai oktatás keretében megszerzett ismeretekről, készségekről a Szakképzési tv-ben meghatározott módon, tartalommal és feltételek alapján mikrotanúsítványt állíthat ki.

Intézményünknek – Felnőttképzési tv. 11. § (2) bekezdése f) pontja alapján az engedélyhez között felnőttképzési tevékenysége során – az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és – a hatóság ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében – megőriznie[2]:

 1. a) a személyes jelenlétet igénylő kontaktórákon vezetett, a képzésben részt vevő személy által aláírt jelenléti íveket, a személyes jelenlétet nem igénylő kontaktórás és nem kontaktórás foglalkozások esetében a jelenlétet, a képzési tevékenység teljesítését igazoló dokumentumokat;
 2. b) a képzésben részt vevő személynek a Felnőttképzési tv. 21. § (1) bekezdése alapján kezelt személyes adatait, valamint a képzés, oktatás megkezdéséhez és az abban való részvételhez szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat vagy azoknak a felnőttképző által hitelesített másolatait, továbbá a bemeneti kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumokat,
 3. c) a felnőttképzési szerződést, a képzési programot, a képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását igazoló dokumentumokat,
 4. d) a képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását szolgáló szerződések eredeti példányát,
 5. e) az oktatók foglalkoztatásával összefüggő dokumentumokat.

A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22/A. § (1) bekezdése szerint az Adatkezelő a képzéssel kapcsolatban a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere (FAR) útján – személyazonosításra alkalmatlan módon – biztosítja a képzésben részt vevő személy részére a képzéssel kapcsolatos elégedettségének felmérése céljából kérdőív önkéntes kitöltését. Ezzel kapcsolatban személyesadat-kezelésre nem kerül sor.

Intézményünknek minőségirányítási rendszert és annak részeként ügyfélszolgálati, panaszkezelési és oktatói minősítési rendszert kell működtetnie.[3] Az érintettek sérelem esetén az oktatóhoz, az ügyfélszolgálatot ellátó munkatárshoz, illetve felnőttképzési tevékenységért felelős szakmai vezetőhöz egyaránt fordulhatnak, aki azt szóban vagy írásban egyaránt köteles befogadni. Panasz elektronikus levélben is benyújtható. Az ún. „Panaszlap” kitöltése minden esetben kötelező, melyet vagy a résztvevő (írásbeli panasz), vagy munkatársunk (szóbeli panasz) végez el két példányban, és mindkét fél aláírásával igazolja a panasz fenntartását, illetve befogadását. Amennyiben az írásbeli panasz nem a formanyomtatványon érkezik be, arról munkatársunk tölti a Panaszlapot, és csatolja hozzá a panaszos beadványát. A panasztétel során csupán a panaszos nevét, értesítési címét és a panaszának pontos leírását kezeljük.

 

Személyes adatok forrása

A személyes adatok forrása az érintett.

 

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, tehát az adatkezelés Intézményünk felnőttképzési közfeladatának ellátásához, a felnőttképzési szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

Személyes adatok címzettjei

A Felnőttképzési tv. 15. § (1) bekezdés a) pontja előírja számunkra, hogy

 1. a) az oktatás, képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett időpontjára,
 2. b) a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, valamint legmagasabb iskolai végzettségére,
 3. c) a képzési díjra és annak költségviselőjére

vonatkozó adatot szolgáltassunk a felnőttképzési államigazgatási szerv részére. Az adatszolgáltatást ezen adatoknak a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében (FAR) történő rögzítése útján teljesítjük.

A tanulóra vonatkozó, FAR-ben tárolt adatok körét az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 3/A. mellékletének II. címe részletezi.

A felnőttképzési államigazgatási szerv ellenőrzi, hogy felnőttképzési tevékenységünket engedély birtokában a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően végezzük-e. Az ezen ellenőrzéshez szükséges adatokat – így például az általunk vezetett dokumentumokat – szintén kötelesek vagyunk továbbítani erre vonatkozó kérés esetén a felnőttképzési államigazgatási szerv részére.[4]

Az Adatkezelő által kezelt adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.[5]

Az egyes képzéseken tanító oktatóinkat számos esetben megbízási jogviszonyban alkalmazzuk. A megbízási jogviszonyban alkalmazott tanárokról az adott képzés megkezdésekor tájékoztatjuk a tanulókat.

 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Intézményünk a tanulók személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

 

Személyes adatok kezelésének időtartama

A felnőttképzés nyújtásával kapcsolatos személyes adatokat a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli[6].

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

 

*****

 

III. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

 

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet Intézményünk jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

 

Hozzáférési jog

A tanuló kérelmére bármikor a későbbiekben tájékoztatjuk, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosítunk:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. tájékoztatjuk továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
 7. ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

A tanuló bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát a tanulónak szükséges alátámasztania, valamint a tanulónak szükséges igazolnia azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Intézményünk csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a korábbi adatot.

Kérünk minden tanulót, hogy a személyes adataiban bekövetkezett változást mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését.

 

Törléshez való jog

A tanuló jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 2. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 3. a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 4. a személyes adatokat az Intézményünkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 5. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A tanuló jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Tiltakozáshoz való jog

Mivel az adatkezelés az Intézményünkre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont), ezért a tanuló jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

*****

 

MILYEN MÓDON ÉRVÉNYESÍTHETIK A TANULÓK A JOGAIKAT?

 A tanuló a fenti jogait a titkarsag@veszpremszc.hu címre megküldött elektronikus levelében, a székhelyünkre eljuttatott postai levélben, illetve az Intézményben személyesen tudja gyakorolni. Az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdjük. A kérelme alapján tett intézkedéseinkről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk a tanulót. Amennyiben a kérelmét nem áll módunkban teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatjuk a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, Intézményüknél tett nyilatkozattal - ha egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal - meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a Rendelet 17. (törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

 

*****

 

IV. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

 

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett Intézményünkkel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint Mi, illetve az általunk megbízott, vagy rendelkezésünk alapján eljáró a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy Intézményünk székhelye szerinti törvényszék (Veszprémi Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel Intézményünkkel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését korlátoztuk, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítottuk. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)

Posta cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

Veszprém, 2024. március 4.

 

[1] Felnőttképzési tv. 21. § (1) bekezdése

[2] Felnőttképzési tv. 16. §

[3] Felnőttképzési tv. 11. § (2) bekezdés d) pontja

[4] Felnőttképzési tv. 20. § (1) bekezdése

[5] Felnőttképzési tv. 7. § (2a) bekezdése és 15. § (3) bekezdése

[6] Felnőttképzési tv. 16. § és 21. § (5) bekezdése

 KIMIKK
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Veszprémi Szakképzési Centrum

   8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1.

  • Telefon: +36 70 199 6002

   E-mail: titkarsag@veszpremszc.hu

   OM azonosító: 203066

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/002975


  2024Veszprémi Szakképzési Centrum