A Veszprémi SZC Gönczy Pál Szakképző Iskola

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény alapján

pályázatot hirdet

Természetismeret oktató

munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: határozott idejű: 2020.09.01-2021.06.15., óraadó – heti 8 órában, megbízási jogviszony

A munkavégzés helye: 8294 Tapolca-Diszel, Templom tér 3.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Szakképző és Szakiskolai osztályokban természetismeret/természettudomány tantárgy oktatása, tantárgyi adminisztráció.

Munkabér:

A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavállalókra vonatkozó rendelkezésein alapul.

Pályázati feltételek:

 • a pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 47. § (1) bekezdése, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 134. § (1) bekezdésének megfelelően:

–       a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel rendelkezzen, mely jelen pályázat esetében: természetismeret szakos tanár

 • felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
 • a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, továbbá ne álljon állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, meglétét igazoló okmányok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén),
 • motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szóvári Adél igazgató nyújt a 06-70/1996-010-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus formában az gonczypal.iskola@gmail.com      e-mail címre megküldeni.

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat PDF formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

Pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 26.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • szakképzési centrum honlapja
 • szakképző intézmény honlapja
 • helyben szokásos módon

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.