A Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény alapján

pályázatot hirdet

informatika oktató

munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaviszony

A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Iskola u. 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Technikumban közismereti és szakmai informatika tantárgyak (programozás, linux, multimédia) oktatása

Munkabér:

A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavállalókra vonatkozó rendelkezésein alapul.

Pályázati feltételek:

 • a pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 47. § (1) bekezdése, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 134. § (1) bekezdésének megfelelően:

–       a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel rendelkezzen, mely jelen pályázat esetében: egyetemi végzettségű informatikus

 • a pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a jelentkező rendelkezik projektmenedzsment ismeretekkel,
 • a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, továbbá ne álljon állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, meglétét igazoló okmányok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén),
 • motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Irányi László igazgató nyújt a 06-20/2377-711-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus formában az iranyi.laszlo@ipariszakkozep.hu e-mail címre megküldeni.

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

Pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 30.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • szakképzési centrum honlapja
 • szakképző intézmény honlapja
 • helyben szokásos módon

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.