A Veszprémi Szakképzési Centrum
SZENT- GYÖRGYI ALBERT TECHNIKUM és KOLLÉGIUM

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény alapján
pályázatot hirdet

Angol – bármely szakos oktató

munkakörök betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, teljes munkaidő, munkaviszony

A munkavégzés helye: 8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp.4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Technikumban angol nyelv oktatása, tantárgyi adminisztráció.

Munkabér:

A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavállalókra vonatkozó rendelkezésein alapul.

Pályázati feltételek:

• a pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 47. § (1)
bekezdése, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 134. § (1) bekezdésének megfelelően:
– a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges
felsőfokú végzettséggel rendelkezzen, mely jelen pályázat esetében: nyelvtanári
vagy idegen nyelv- és irodalom szakos tanári végzettség
• a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, továbbá ne
álljon állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni
bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága,
valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali
bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult
büntetőeljárás hatálya alatt,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos
megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
• az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség,
meglétét igazoló okmányok másolata,
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás
esetén),
• motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati
anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel
közlés),
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak
pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 05.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SZANISZLÓ EDIT
igazgató nyújt a 06-20/453-6323-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus formában az szaniszlo@vszcajka.hu e-mail címre megküldeni.

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

Pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 12.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
• szakképzési centrum honlapja
• szakképző intézmény honlapja
• helyben szokásos módon

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.