A Veszprémi Szakképzési Centrum (székhely: 8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1.) (továbbiakban Szervező) Facebook oldalán nyereményjátékot szervez, amelyek részvételi feltételeit és szabályait az alábbiakban határozza meg. (továbbiakban: Játék).

A Játékban való részvétel feltételei

1.A Nyereményjátékban játékosként részt vehet mindenki, aki a 14. életévét betöltötte (a továbbiakban: „Játékos”), és

  • a Facebookon megrendezésre kerülő Nyereményjáték esetében valós adatokkal regisztrált Facebook-profillal rendelkezik.
  • a kiírásokban leírt feladatot elvégzi; és
  • vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Játékszabályzatban meghatározott kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelel a jelen Játékszabályzatnak.

2. Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Szervező, valamint a Szervezőnél munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározottak szerinti közeli hozzátartozói, illetve 2. pontjában meghatározottak szerinti hozzátartozói.
3. A Játékban való részvétel feltétele, hogy

  • a Játékos kövesse a Veszprémi Szakképzési Centrum Facebook oldalt (https://www.facebook.com/VeszpremiSzC/),
  • húzza ki az összes ágazatot az adventi szókeresőből,
  • olvassa össze a maradék betűket, írja meg kommentben a megfejtést december 31-ig.

4. Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben Szervező nem tudja a részvételi feltételek teljesülését ellenőrizni, a Játékból kizárásra kerül, és így nem vesz részt a sorsoláson.
5. A Játékban való részvételhez külön regisztráció nem szükséges.
6. A Játékban való részvétel jelen szabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Játékszabály feltételeit nem teljesítő Játékos a Játékból kizárásra kerül és így nem jogosult a nyeremény átvételére.
7. A Nyereményjátékban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt.

A Játék időtartalma

A Játék időtartama: 2021. december 1. napja 0 óra és 2021. december 31. napja 23 óra 59 perc között. A Facebookon a megfejtést tartalmazó komment elküldésnek a fent megadott feltételekkel a Játék időtartama alatt meg kell történnie.

Nyeremények és sorsolás

1. A sorsolás időpontja: 2022. január 3. 10.00 óra.
A sorsolás helye: Veszprémi Szakképzési Centrum, 8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1.
2. A nyeremény sorsolásán minden Játékos részt vehet, aki a részvételi feltételeknek megfelel.Az a Játékos, aki a 14. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem töltötte be, vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a Nyereménnyel
kapcsolatos érdemi  ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével, vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult.
3. A nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók:

  • A Játékosok között az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki. Egy ajándékcsomag: 1 db 64 GB pendrive, 1 db vezeték nélküli billentyűzet és egér.
  • Több komment elküldése növeli Játékos nyerési esélyeit a sorsoláson. A Játékos a sorsolásban annyiszor vesz részt, ahány kommenttel teljesítette a Játék feltételeit.

4. A nyeremény készpénzre nem váltható.
5. A játékos köteles együttműködni a nyeremény átvételében. Amennyiben a nyeremény átvétele a játékos késedelme vagy hibája miatt nem valósul meg, a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
6. A nyeremények után fizetendő SZJA, Áfa és a hatályos jogszabályok alapján fizetendő egyéb járulékok a Szervezőt terhelik.
7. A nyertest a Szervező a Facebook oldalán privát üzenetben értesíti. Amennyiben a nyertes Játékos az értesítésre válaszol, a nyereményt a Szervező postai úton küldi meg a Játékosnak. Amennyiben a nyertes az értesítésre 5 munkanapon belül nem válaszol, a Szervező ismételt értesítést küld facebook üzenet formájában. Ha a nyertes az ismételt értesítésre 5 munkanapon belül nem válaszol, pótnyertes sorsolására kerül sor.  A pótnyertes kiválasztására a Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak. Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy Pótnyertes a jelentkezési
határidőt követően bármilyen igényt formáljon a Nyereményre, az elkésett
visszajelzés esetén a Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel
kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.
A nyertes nevét a Veszprémi Szakképzési Centrum Facebook, Instagram oldalán és a honlapján is közzétesszük.

Általános rendelkezések

1. A Játékos részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt.
2. A Facebook esetleges hibás működéséből, technikai problémákból fakadó károkért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékkal kapcsolatban kártérítési igény benyújtására a Játékos nem jogosult.
3. A Nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, a Nyereményjáték semmilyen módon nem kapcsolódik a Facebookhoz.
4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor felfüggessze, vagy megszüntesse a Játékot előre nem látható, kivételes körülmények felmerülése esetén.
5. A Játék szabályait a Szervező bármikor módosíthatja a játékosok előzetes értesítése nélkül.

Veszprém, 2021. december 01.